Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

1.1 Your Fit Coach: de heer Arian van Dijk, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68061498, als ook personeel dat werkzaam is voor Your Fit Coach, ook te noemen opdrachtnemer;
1.2 Opdrachtgever: persoon aan wie door Your Fit Coach een training of andere activiteit wordt gegeven, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Your Fit Coach en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken;
1.4 Dienstverlening: de diensten die Your Fit Coach aan opdrachtgever levert, zoals deelname aan en begeleiding bij verschillende groeps- of privé activiteiten en andere trainingsvormen.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Your Fit Coach, zodra de opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeenkomst van opdracht. Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.
2.2 De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.yourfitcoach.nl
2.3 Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst in met de bepaling uit de algemene voorwaarden van Your Fit Coach en de huisregels van Fitnessclub Nederland, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.
2.4 Your Fit Coach is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Your Fit Coach (www.yourfitcoach.nl).
2.5 Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.
2.6 In de ruimtes van Fitnessclub Nederland zijn de algemene huisregels van kracht. Deze zijn te vinden op de website (www.fitnessclubnederland.nl).

Artikel 3 Annulering van afspraken

3.1 Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van Your Fit Coach, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk te worden geannuleerd. Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur de afspraak schriftelijk heeft gecanceld, dan is Your Fit Coach gerechtigd om de volledige kosten in rekening te brengen.
3.2 Indien Your Fit Coach door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met de opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.
3.3 Your Fit Coach is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.
3.4 Bij onvoldoende belangstelling voor groepsactiviteiten behoudt Your Fit Coach het recht om een activiteit te annuleren. In overleg met de opdrachtgever zal een nieuwe datum worden vastgesteld.
3.5 Bij een overschot aan aanmeldingen voor groepsactiviteiten is Your Fit Coach bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. Your Fit Coach zal hierbij zo veel mogelijk de wensen van de opdrachtgever(s) in acht nemen.
3.6 Op algemeen erkende feestdagen zijn de activiteiten afgelast. Als opdrachtgever op deze dag een afspraak zou hebben, dan wordt in overleg met de opdrachtgever een nieuwe afspraak gemaakt of verschuift de afspraak een week.

Artikel 4 Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.
4.2 Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkte overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.
4.3 Indien Your Fit Coach wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Your Fit Coach niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde trainingen zullen worden gerestitueerd.
4.4 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.
4.5 In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.
4.5 In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.
4.5 In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.

Artikel 5 Tarieven en betaling

5.1 Your Fit Coach biedt de volgende diensten: Personal Training, Duo Training en Small Group Training.
5.2 De vermelde bedragen op de website en offertes zijn inclusief BTW.
5.3 Betaling van de factuur dient zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij aan de opdrachtgever een wettelijke bevoegdheid tot opschorting/verrekening toekomt.
5.4 Your Fit Coach is gerechtigd om jaarlijks tarieven te verhogen. Opdrachtgever is na de verhoging vrij om te bepalen of de overeenkomst standhoudt.
5.5 De trainingen van Your Fit Coach worden gegeven in Fitnessclub Nederland vestiging Tiel. Om hier sport uit te kunnen oefenen is een abonnement vereist. De recent geldende tarieven worden vermeld op de website www.fitnessclubnederland.nl.
5.6 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van opdrachtgever.
5.7 Indien tijdige betaling uitblijft is Your Fit Coach steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.
5.8 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Your Fit Coach, ook in gevallen waarin het lesgeld door een andere partij wordt voldaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Voor elke door Your Fit Coach aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Your Fit Coach kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
6.2 Your Fit Coach is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van onzorgvuldig- en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.
6.3 Your Fit Coach is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Your Fit Coach geleverde zaken en/of diensten.
6.4 Your Fit Coach is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.
6.5 Your Fit Coach is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.
6.6 Your Fit Coach is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei wijze schade lijdt en deze is te wijten aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.
6.7 Your Fit Coach is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Your Fit Coach.
6.8 Iedere aansprakelijkheid van Your Fit Coach voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfs aansprakelijkheidsverzekeraar van Your Fit Coach te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
6.9 Your Fit Coach is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.
6.10 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Your Fit Coach in rekening gebrachte bedrag met een maximum van zes maanden.